FRAMTIDSSÄKRA ER DIGITALA ARBETSPLATS

FRAMTIDSSÄKRA ER DIGITALA ARBETSPLATS

DEN DIGITALA ARBETSPLATSEN ÄR I EN KONSTANT FRAMÅTRÖRELSE

DEN DIGITALA ARBETSPLATSEN ÄR I EN KONSTANT FRAMÅTRÖRELSE

Digitala tjänster, arbetssätt och rutiner implementeras och utvecklas i syfte att medarbetare ska kunna arbeta effektivt, på egen hand eller tillsammans med kollegor. I takt med att förutsättningarna förändras, kan medarbetares upplevelse av den digitala arbetsplatsen variera. 

DAX™ (Digital Adoption Experience) är en metod utformad för att analysera samarbete, kommunikation och kunskapsdelning. Analysen resulterar i konkreta åtgärdsförslag.

Med en DAX™ analys identifierar vi både era styrkor och de områden som har förbättringspotential. Analysen är en grund att utgå från i det fortsatta arbetet att optimera den digitala arbetsplatsen.

Medarbetarbehov

Identifiera om eller hur väl medarbetarnas behov tillgodoses inom områdena; digital kommunikation, samarbete och kunskapsdelning​.

Målgrupper

Identifiera vilka grupper av medarbetare, exempelvis på nationell, kontors- eller avdelningsnivå, som behöver stöd.

Förbättringsområden

Identifiera inom vilka områden och/eller digitala tjänster som medarbetarna behöver mer information, kommunikation och/eller utbildning.

Inställning

Identifiera medarbetarnas inställning, attityd och förändringsbenägenhet till digitala initiativ.

Interna ambassadörer

Identifiera vilka grupper av medarbetare som kan agera interna ambassadörer och hjälpa till att driva den digitala arbetsplatsen framåt.

Framgångsfaktorer

Över tid kan ni mäta framsteg och visa effekterna av initiativ som gjorts för att förbättra den digitala arbetsplatsen och medarbetarnas upplevelse av den.

TA REDA PÅ VAD DAX™-METODEN KAN TILLFÖRA er ORGANISATION

TA REDA PÅ VAD DAX™-METODEN KAN TILLFÖRA er ORGANISATION