skip to Main Content

DIGITAL ADOPTION EXPERIENCE
framtidssäkra er digitala arbetsplats

Vi har utvecklat en metod där vi analyserar medarbetarnas upplevelse inom områden
som vi vet är viktiga för en bra digital arbetsplats.

Vi kallar metoden för DAX™.

ANALYSERA MEDARBETARNAS UPPLEVELSE
AV DEN DIGITALA ARBETSPLATSEN

Den digitala arbetsplatsen är i ständig förändring; där tjänster, arbetsmetoder, rutiner och system utvecklas och implementeras i snabb takt.

Under 2020 har företag fått ställa om och på en månad genomfört digitala förändringar som vanligtvis tar mellan 4-5 år. Nu är det viktigt att utvärdera och kvalitetssäkra er digitala arbetsplats för att ligga i framkant. Arbetsplatser är idag mitt i ett skifte och en lyckad omställning är avgörande för företagens framtid.​

Vad är DAX™?
DAX™ (Digital Adoption Experience) är en metod utformad för att analysera samarbete, kommunikation och kunskapsdelning vilket mynnar ut i konkreta åtgärdsförslag.​

VAD VI IDENTIFIERAR MED EN DAX™-ANALYS

Med en DAX™-analys identifierar vi både era styrkor och förbättringspotential och bygger en evidensbaserad grund för er att utgå från.

Komplett DAX™ paket inkluderar uppstartsmöte, analys, åtgärdsförslag och resultatpresentation från 16 000 kr.

MEDARBETARBEHOV

Om eller hur väl de anställdas behov tillgodoses inom områdena; digital kommunikation, digitalt samarbete och digital kunskapsdelning​.

MÅLGRUPPER

Vilka grupper av anställda, exempelvis på nationell, kontors- eller avdelningsnivå, som behöver stöd​.

POTENTIELLA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN

Inom vilka områden och/eller digitala tjänster som de anställda behöver mer information, kommunikation och/eller utbildning.

INSTÄLLNING

De anställdas inställning, attityd och förändringsbenägenhet till digitala initiativ.

INTERNA AMBASSADÖRER

Vilka medarbetare som kan agera som interna ambassadörer och hjälpa till att driva den digitala arbetsplatsen framåt.

FRAMGÅNGSFAKTORER

Över tid kan vi mäta framsteg och visa effekterna av initiativ som gjorts för att förbättra den digitala arbetsplatsen och öka de anställdas digitala utveckling.

TA REDA PÅ VAD DAX™-METODEN KAN TILLFÖRA DIN ORGANISATION

Boka in en demo idag eller kontakta oss för mer information.

Back To Top