skip to Main Content

Kommunikation är nyckeln till framgång i ditt förändringsarbete

När man frågar medarbetare varför ett förändringsinitiativ misslyckats lyfts ofta bristfällig kommunikation fram som en huvudfaktor.

Att hitta ett välfungerande kommunikationssystem som kan tillfredsställa alla medarbetares behov är en utmaning för alla organisationer, stora som små.

Vi har till exempel, hittills, aldrig stött på en organisation där samtliga medarbetare är helt nöjda med sin organisations internkommunikation, men kanske är det inte heller realistiskt? Med tanke på hur många individer som finns i en organisation är det kanske till och med omöjligt att helt tillgodose allas behov? Istället ska man kanske bestämma sig för en ”very good enough”-nivå utan att för den sakens skull sluta sträva efter att ständigt utvecklas och förbättras.

Det finns dock ett par tumregler för att öka chanserna för lyckade förändringsarbeten och här bjuder vi på 5 snabba tips:

1. Kommunicera allt som är känt om förändringen, så fort informationen är tillgänglig. Var öppen med att detta innebär att detaljer kan behövas ändras vid ett senare tillfälle. Att hålla all kommunikation tills du är 110% säker på de beslut, mål och framsteg du ska kommunicera är katastrofalt i effektiv förändringshantering. Tänk på att inte kommunicera också är att kommunicera och att det lätt uppstår ryktesspridning om informationen är otillräcklig.

2. Ge medarbetarna tid att ställa frågor och ge sin input. Människor måste känna sig inblandade i förändringen. Engagemang skapar engagemang – inget annat är lika viktigt under en förändringsprocess.

3. Kommunicera konsekvent, ofta och via flera kanaler,  inklusive tal, skrift, video, utbildning, fokusgrupper, trycksaker, intranät med mera om förändringen. Var kreativ i utformningen av budskapen samt i vilka kanaler de förmedlas.

4. Ledare som ambassadör. Forskning visar att personer i chefspositioner är viktiga för hur medarbetare uppfattar och förstår förändringen. Ge organisationens ledare förutsättningar att skapa ett positivt förhållningssätt till det nya.

5. Mät kommunikationen!  Ta reda på vilken målgrupp som har vilket kommunikationsbehov och agera efter det. Följ upp insatserna och säkerställ att de fått förväntad effekt. Vi på Edmund Communication har till exempel utvecklat ett digitalt mätverktyg för just detta ändamål. Kontakta oss om du vill veta mer!

Edmund Communication

Edmund Communication är en kommunikationsbyrå som är specialiserad på intern- och förändringskommunikation. Med medarbetaren i fokus skapar vi framgång för företag genom att etablera hållbara digitala arbetssätt. Vi har utvecklat en arbetsmetodik som skapar förutsättningar för- samt säkerställer lyckade implementations- och förändringsarbeten genom att fokusera insatserna till en hög andel användande. Vi kallar det Adoption Communication och det syftar till att skapa långsiktig affärsnytta och reducera resurssvinn. Vill du veta mer? Kontakta oss!

Back To Top