skip to Main Content

VI FÅR FÖRÄNDRINGAR ATT FÄSTA

Vi på Edmund Communication arbetar för att våra kunder ska lyckas riktigt bra med sina organisatoriska förändringar med hjälp av effektiv, affärsdrivande och kreativ internkommunikation. Vi har en bred erfarenhet av att arbeta med såväl stora som små kommunikationsprojekt i allt från riktigt stora till mindre organisationer. Vår arbetsmetodik grundas dels i den kunskap och erfarenhet vi samlat på oss genom samarbeten men även i teori och beprövad praxis. Det betyder att vi är mål- och resultatinriktade och därför inte gissar vilka kommunikationsinsatser som behövs för att uppnå uppsatta mål. Istället arbetar vi med att mäta effekterna av den uppsatta strategin med hjälp av smarta digitala verktyg. Hur ska vi annars kunna veta om- och hur det gick?

VI KALLAR DET ADOPTION COMMUNICATION

Det finns många aktörer som arbetar med att genomföra förändringsprojekt idag, men undersökningar visar att över 70% av alla sådana projekt misslyckas. Edmund Communication existerar eftersom vi menar att dessa dystra siffror kräver nya perspektiv och därför har vi utvecklat strategier som innefattar hela förändringsresan. Det kan förklaras så här: en förändringsresa består förenklat av tre olika faser - före, under och efter att förändringen implementeras. De flesta kommunikationsinsatser sker traditionellt främst i de två första faserna, alltså inför och under förändringens gång. Därefter lämnas organisationen ofta att leda det fortsatta arbetet på egen hand.

Här skiljer sig vårt synsätt från andras genom att vi på Edmund Communication menar att det är nu den verkliga implementationsfasen tar vid och att det är nu förändringen har potential att sätta sig hos mottagarna. Om vi inte lyssnar, följer upp och ger kontinuerligt stöd fram tills förändringen verkligen tillämpas är det sannolikt att medarbetarna återfaller i tidigare rutiner, arbetssätt och beteenden. Praktiskt innebär detta att vi fördelar lika mycket resurser på efterfasen som inför eftersom den är minst lika viktig. Det är denna helhetssyn vi kallar för Adoption Communication.

INTE BARA INFORMERA – KOMMUNICERA!

Förändringar och rationaliseringar i sig är ingenting nytt, de har funnits i alla organisationer i alla tider, men vi lever i en högföränderlig samtid där globalisering och digitalisering ökar tempot i samhället och samtidigt bidrar till såväl en ökad generell komplexitet som konkurrens. Detta är en verklighet som många organisationer måste förhålla och anpassa sig till. För att inte trötta ut medarbetarna i ett redan informationstätt arbetsklimat är det viktigt att skapa en företagskultur som präglas av en förändringsbenägenhet, där det finns hållbara och välutvecklade kanaler för såväl kommunikation som feedback. Vi behöver mäta medarbetarengagemanget för att kunna resursfördela och utforma kommunikationen optimalt utifrån era målsättningar.

VAD ERBJUDER VI?

STRATEGISK KOMMUNIKATION

Med era långsiktiga affärsmål i centrum utformar vi strategier för såväl förändringsarbetet som implementeringen av den. Vi erbjuder en kombination av rådgivning, konceptutveckling och metoder för praktiskt genomförande. Vi vet av erfarenhet att slutresultatet blir bättre med ett nära samarbete och därför erbjuder vi bland annat interimkonsulter som sitter ute i organisationen och jobbar tillsammans med er.

MÄTNING AV RESULTAT

Motstånd till förändring eller ett misslyckat förändringsarbete beror oftast på en bristfällig kommunikation mellan ledning och medarbetare. Trots att medarbetarna är den allra viktigaste fokusgruppen, eftersom det är de som genomför förändringen är det vanligt att de inte fått rätt eller tillräcklig information kring varför förändringen sker och vad det kommer att innebära för dem. Vi ökar möjligheterna för en lyckad kommunikation genom att arbeta med digitala verktyg som hjälper oss att kontinuerligt mäta på individnivå hur förändringen faktiskt upplevs och inte minst efterlevs. Mätverktyget ger oss en indikation på hur medarbetarna mår och hur de uppfattar det nya arbetssättet, vilken typ av information som saknas och hur vi kan anpassa innehållet efter faktiska behov. Och viktigast av allt, vi får ett tydligt svar på om kommunikationsinsatsen ger det resultat vi önskar.

DIGITALT LÄRANDE

Vad jag kan, vet eller förstår om en förändring påverkar hur jag agerar, alltså om jag är beredd att förändra mina vanor, rutiner eller arbetssätt. På så vis är kunskap och lärande avgörande förutsättning för ett lyckat förändringsarbete. Mobile learning, microlearning, nano learning, e-learning, EdTech. Kärt barn har många namn, men i grund och botten handlar det om att på ett hållbart och långsiktigt sätt överföra kunskap digitalt inom organisationer. Vi erbjuder en rad tjänster inom lärande:

StrategisktVi har lång erfarenhet av lärande och kan därmed agera rådgivare kring organisationers digitala infrastrukturer för lärande. Därtill kan vi stötta organisationers interna satsning på såväl digitalt lärande som utveckling av e-learning. Vi kan även bistå med processledning av utbildning. Vidare är vi specialiserade på pedagogiska upplägg inom olika områden som intern kommunikation, onboarding, etik och hållbar utveckling, säljträning och digitala lösningar för att stötta förändringsprocesser.

InnehållVi har kompetensen att konceptuellt, struktur- och innehållsmässigt utforma utbildningar och författa manus som strategiskt går i linje med organisationens övergripande målsättningar. Det innefattar utveckling av digitalt lärande och blandade utbildningsprogram.

ProduktionHär följer ett antal exempel på de tjänster vi kan erbjuda i samband med produktion:

  • Projektledning och produktionsledning inom digitala lärandesatsningar
  • Utveckling inom flera olika författarverktyg som exempelvis Articulate och Adapt
  • Utveckling av native och mobila applikationer
  • Grafisk design, illustrationer, film- och ljudproduktion

PRODUCERA EFFEKTIVT KOMMUNIKATIONSMATERIAL

En del av vår leverans innebär oftast någon typ av kommunikationsmaterial i digitalt eller fysiskt format. Detta innebär att vi bland annat erbjuder digitala lösningar som kräver programmering, learning moduler (digitala eller fysiska), film eller innehåll till sociala medier. Utöver det kan vi till exempel även skapa trycksaker, ta fram workshops, events och mycket mer.

Back To Top